ČVUT - rekonstrukce 2. etapa

ČVUT - rekonstrukce 2. etapa
Praha
[ 251 ]

realizace 2006–2007
investor ČVUT, útvar výstavby a investiční činnosti
architekt VPÚ Deco Praha
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, systémy stínění
typ stavby veřejná
generální dodavatel Konstruktiva Konsit
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Rekonstrukce budovy ČVUT v Praze 6 sestávala ze dvou etap. Během první z nich byly rekonstruovány objekty B1, B2 a dvorní část objektu C2, během druhé etapy proběhla rekonstrukce objektů A1, A2, C1, D1 a dokončení objektu C2 směrem do ulice Technická. Účelem projektu byla rekonstrukce střechy, fasády, slabo i silnoproudé elektroinstalace a rekonstrukce topení. Kromě kontaktního zateplovacího systému byl Sipral dodavatelem kompletní fasády. Technické řešení rekonstrukce obvodového pláště vycházelo z požadavků tepelně technického auditu, který byl na budovu před zahájením rekonstrukce vypracován. Z tohoto auditu vyplývají principy, jež musí konstrukce jako celek splňovat, a vyhovět tak požadavkům tepelně technické normy. Tyto parametry pak byly výpočtově doloženy u typických výseků fasády.Konstrukce obvodového pláště objektu na JV a SV fasádě je tvořena hliníkovými rámy na celou výšku podlaží, které jsou vsazeny do otvorů mezi nosné prvky stávajícího betonového skeletu a ukládány v návaznosti vedle sebe a tak tvoří celistvou plochu fasády. Na štítových fasádách, tj. SZ a JV straně, vytváří plochu fasády kontaktní zateplovací systém, do kterého jsou vsazeny prvky lehkého obvodového pláště jednotlivě. Konstrukčně jsou výplně otvorů na těchto fasádách provedeny stejným principem, tedy na celou výšku podlaží. Neprůhledné pásy v místě parapetů a požárních předělů jsou tvořeny tepelně-izolačními panely. Průhledné části modulů jsou zaskleny izolačním dvojsklem. Součástí fasády jsou také předsazené exteriérové prvky jako exteriérové horizontální stínící žaluzie v předsazených parapetech (JZ fasáda) nebo horizontální stínící lamely (SZ a JV fasády schodišť). Do modulů jsou vsazená otvíravá sklopná okna. Stávající parapety budovy byly nahrazeny novými tak, aby jejich konstrukce umožňovala zavěšení elektrických rozvodů a těles otopné soustavy.Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhala za provozu budovy, který byl jen mírně omezen, bylo nutné provést určitá přípravná opatření a maximálně ochránit zařízení kanceláří. Před demontáží stávající fasády proto byly v jednotlivých místnostech postaveny tzv. provizorní předstěny a to ve vzdálenosti cca 1,5m před fasádu. Montáž probíhala z exteriéru osazováním kompletních, v továrně připravených fasádních rámů na výšku podlaží tak, aby provoz budovy byl stavebními pracemi zasažen co nejméně. Hliníkové rámy byly kotveny na ocelové pozinkované rámy z uzavřených ocelových profilů, v exteriéru hydroizolačně utěsněny a v interiéru parotěsně lemovány hliníkovým profilem. Římsy a sloupy betonového skeletu byly po dokončení hydroizolačního dotěsnění aluminiových rámů z exteriéru zakryty hliníkovými vlnitými plechy se stejnou výškou vlny jako stávající oplechování, čímž byly splněny i podmínky památkové ochrany objektu.