ČS, Stavební spořitelna - centrála

ČS, Stavební spořitelna - centrála
Praha
[ 181 ]

realizace 2001–2002
investor ČS - Stavební spořitelna
architekt FACT Architecture
typ konstrukce rastrová fasáda, systémy stínění
typ stavby administrativní
generální dodavatel Moravostav Brno
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V bezprostředním sousedství výškové budovy bývalého Strojimportu, která je dominantou oblasti, a jen přes ulici od Olšanských hřbitovů, vznikla rekonstrukcí z původní ústavní budovy z roku 1948 moderní stavba ČS Stavební spořitelny. Dříve nevýrazný sedmipodlažní objekt obdélníkového půdorysu, jež sousedí na obou stranách se starší zástavbou činžovních domů, dostal rekonstrukcí zcela novou tvář. Severní fasáda získala předvěšenou sklo-ocelovou konstrukcí, která na první pohled zaujme svou lehkostí a vzdušností. Jejích šest nakloněných pásů z tabulí reflexního, světle modrého skla odráží právě probíhající děj na Vinohradské třídě, a tedy i polohu pozorovatele, který se tak sám může ve fasádě zahlédnout. Tato předvěšená fasáda byla hlavní součástí komplexní dodávky fasádního opláštění budovy, které zajišťoval Sipral. Kromě ní se jednalo o dodávku okenních systémů Schüco pro všechna podlaží, polostrukturálního zasklení parteru a obkladu soklu tahokovem na jižní fasádě, kopilitových výplní schodišťových prostor, opláštění atik a dodávku automatických dveří hlavního a vedlejšího vchodu a zádveří.

ČS, Stavební spořitelna - centrála

Práce začaly přesným vyměřením rovinnosti fasádního pláště původní stavby – před instalací kotev předvěšené fasády na severní straně budovy bylo nejprve nutno s vysokou přesností určit odchylku původní severní stěny objektu od roviny, aby nová ocelová konstrukce mohla být kotvena v přesné rovině. Největším zásahem do hmoty původní stavby bylo vybourání, zvětšení a rozšíření původních okenních otvorů, do nichž byly vsazovány nové okenní rámy systému Schüco RS65 a FW50. Vnější hrana okenních rámů definovala budoucí plochu zateplené fasády – rámy s fasádou lícují. Původně uzavřený parter byl rekonstrukcí z velké části uvolněn a velkými výkladci zcela otevřen směrem k ulici.

ČS, Stavební spořitelna - centrála

Celou předvěšenou fasádu vynáší ocelové konstrukce o šesti horizontálních řadách, z nichž každá je vynášena vzpěrami osazenými do kotev ve fasádě. Vzpěry pak drží vodorovnou ocelovou trubku, na níž jsou uchycena velká ocelová E, opatřená nerezovými závitovými tyčemi s úchyty pro skleněné tabule. Prostorově je konstrukce každého pásu vynesena táhly a v opačném směru zavětrována. Celkově bylo pro šest fasádních pásů použito 534 skel typu Stopsol blue, o rozměrech 0,96 x 1,93 m (celkem téměř 1000 m2). Poměrně náročnou záležitost představovalo uchycení kotev předvěšené fasády do stávajícího nosného skeletu budovy, který byl doslova napěchován ocelovou výztuží – kotvy tak oproti původnímu předpokladu nebyly uchyceny chemicky, ale musely být na ocelovou výztuž navařeny. Při vlastní montáži předvěšené fasády bylo třeba postavit dvě lešení – jedno těsně u fasády, druhé více předsazené. Mezi nimi se pak prováděla montáž vždy jednoho celého pásu s následným natřením konstrukce a uchycením skleněných tabulí. Poté se část lešení odmontovala a stejný postup se opakoval o patro níž. Kvůli dodržení termínu bylo při těchto činnostech nutno průběžně koordinovat práci asi 20 pracovníků různých profesí – lešenářů, montážníků oceli, montážníků skel aj. Hustý prostorový rastr ocelové konstrukce fasády lze spatřit pouze při vcházení do budovy – při pohledu z ulice je bezpečně zakryt reflexí skleněných pásů předvěšené fasády.

Na rozdíl od severní fasády působí jižní fasáda do Kouřimské ulice velmi střídmě a koresponduje tak s výrazem okolních činžovních domů. Podobně jako na severní fasádě i zde byly použity okenní rámy Schüco RS65, které s fasádou lícují. Vzhledem k jižní orientaci fasády jsou veškerá okna chráněna vnějšími hliníkovými žaluziemi, které jsou ovládány centrální řídící jednotkou Digisonic, průběžně vyhodnocující míru oslunění a sílu větru. Na rozdíl od velmi transparentního zasklení parteru severní fasády je parter do Kouřimské ulice polostrukturálně zasklen sklem s vysokou reflexí a světelnou nepropustností. Bezprostředně za tímto zasklením se totiž nachází prostor příjmu klientů stavební spořitelny a je žádoucí, aby byli chráněni před pohledy kolemjdoucích. Spodní část fasády mezi polostrukturálním zasklením a chodníkem je kryta lakovaným tahokovem, speciálně tvarovaným dle spádu Kouřimské ulice. Speciální detaily tahokovu bylo také třeba navrhnout v okolí vjezdu do podzemních garáží.

V pátém nadzemním podlaží, kde jsou umístěny prostory vedení pobočky spořitelny, nebyly pro zasklení severní fasády použity okenní rámy jako v běžných podlažích, ale zasklení extrémních rozměrů bezpečnostním sklem Connex 8.8.2 na celou výšku podlaží, tedy bez parapetů. Tím se z tohoto podlaží severní strany budovy otevírá široký a „luxusní“ pohled na Vinohradskou třídu a do zeleně Olšanských hřbitovů. Přítomnost parapetu tu pocitově supluje poslední skleněný pás předvěšené fasády, který současně částečně brání v přímém pohledu směrem na náměstí před budovou. Pocit bezpečnosti je zde ještě zvýšen umístěním vnitřního zábradlí, které nedovoluje přístup až k zasklení fasády. Směrem do Kouřimské ulice toto podlaží částečně ustupuje, čímž zde vzniká mělká terasa s dřevěným pochozím roštem ohraničená vysokým zábradlím.