Zlatý Anděl

Zlatý Anděl
Praha
[ 140 ]

realizace 1999–2000
investor ING Real Estate
architekt Ateliér 8000, Architectures Jean Nouvel
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby obchodní, administrativní
generální dodavatel PSJ holding
objem zakázky fasádního pláště 150–199 mil. Kč

Budova administrativně-obchodního centra Zlatý Anděl v Praze-Smíchově, navržená kanceláří francouzského architekta Jeana Nouvela, se stala jednou z nejznámějších pražských staveb posledních deseti let. Jedná se o rozsáhlý komplex objektů, formálně rozdělený na šest částí. Výjimečnost budovy centra Zlatý Anděl nespočívá v jejím vnitřním uspořádání, ale především v řešení fasád, na nichž nás upoutá obraz anděla, řádky veršů či obrazy plujících oblak. A právě fasády celého centra Zlatý Anděl jsou dílem Sipralu.

Zlatý Anděl

Technologické řešení fasád odpovídá charakteru jednotlivých objektů. Na budovách označených A1, A2 a B1 probíhají prosklené konstrukce ve vodorovných pásech, v nichž se střídají otvíravé výplně s pevným zasklením. Je zde použit rámový systém Hartmann SYSTHERM 72 se skrytými okenními křídly a pro tuto zakázku speciálně vytlačenými profily. Neprůhledné výplně mezi okny tvoří izolační panely v rámové konstrukci, pro ostatní neprůhledné části fasád byl použit tepelně izolační předsazený odvětrávaný obklad kombinovaný z lamel a trapézových plechů, které jsou vyráběny válcováním a vyznačují se vysokou modulovou přesností; odchylky v hrubé stavbě bylo proto nutné beze zbytku zohlednit již při projektové přípravě fasády, neboť kombinovaný obklad nedokázal tyto odchylky tolerovat a každá nepřesnost by byla v jeho skladbě viditelná.Dominantou komplexu celého centra je osmipodlažní nárožní objekt B2 složitého půdorysu, tyčící se nad křižovatkou Anděl, který se stal charakteristickou ikonou této nově vznikající části Smíchova. Realizace jeho fasády byla ještě náročnější než u ostatních objektů, a to z důvodu překrývání požadavků na neobvyklý tvar fasádního pláště, na parametry skel a na vzhled obrazu anděla.Pro fasádu tohoto objektu byl použit rastrový fasádní systém Schüco SK 60V s vnějšími přítlačnými lištami ve svislém i vodorovném směru. Vzhledem k tvarově složitému styku podseknuté válcové plochy nároží se severní fasádou, kde vznikají zborcená skla ve tvaru hyperbolických paraboloidů, bylo nutné fasádní plášť projektovat ve 3D modelování. Ve spolupráci se specializovaným výrobcem skel se podařilo vyvinout jedinečné řešení ohýbání dvojskel do požadovaného tvaru kopírujícího zborcenou plochu. Vzhledem k požadavku na maximální přesnost usazení rastru i skel bylo nutné každý kotevní bod geodeticky zaměřit a při výrobě rámů pracovat s přesností úhlu šikmého řezu 0,1°.

Zlatý Anděl

Vzhled fasád, a tedy celého komplexu budov, zásadně ovlivňuje grafika mraků, textů básní a anděla. Paralelně se pracovalo na vývoji pěti technologických způsobů realizace grafiky, které byly prezentovány na prototypech fasádních prvků. Protože velký vliv na vzhled grafiky má úhel dopadu slunečních paprsků, byly prototypy nainstalovány na místě konečného určení a zkoumány z různých vzdáleností, zda odpovídají technickým zadáním a architektonickým představám. Schválená technologie byla vyvinuta firmou Signgraphics, pro niž dodávala firma 3M Česko speciální samolepicí barevné fólie s desetiletou zárukou na trvanlivost a stálost barev. Tato technologie nejlépe splňovala nároky na záruku, vzhled, cenu i eventuální možnost oprav, bylo možné ji použít na plechy i na sklo a neovlivňovala požadavky na průhled a pohodu osob v interiéru. Celý postup výroby velkoplošné grafiky probíhal ve zkratce tak, že grafické návrhy byly nejprve pomocí speciálních počítačových programů převedeny do polotónů a rozrastrovány do bodů o průměru 2–5 mm, které byly následně vyřezány na řezacích plotrech a nalepeny na skla. Teprve v měřítku fasády vytvořily body různých velikostí žádaný obraz. Celkový počet takto zhotovených bodů na objektech Zlatého Anděla se blíží 150 milionům.

Mimořádné nároky byly ze strany klienta kladeny na tepelně-technické vlastnosti použitých skel. Na všech fasádách objektu (kromě čistě severních) byl požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla k = 1,4 W/m2K, světelné propustnosti LT v rozmezí 40–50 % a solárního faktoru SF max. 0,25. Tyto požadavky zásadním způsobem ovlivnily výsledný vzhled grafiky.Na objektu byly použity dva druhy skel od dvou výrobců: Neutral 54/27 od firmy Luxguard pro rovné zasklení a K Glass od firmy Pilkington pro skla ohýbaná. Oba druhy skel jsou na fasádách použity v různých skladbách právě s ohledem na aplikaci grafiky, technické řešení či bezpečnostní požadavky.

Díky aplikaci grafiky, druhové paletě použitých skel, obkladových materiálů a množství úkonů a manipulací, které samotné montáži předcházejí, se každý prvek obkladu či skla fasádního pláště měnil v jedinečný originál. Pro ilustraci náročnosti realizace stavby Zlatého Anděla uveďme, že např. pro nárožní objekt B2 bylo nutno vyprojektovat, vyrobit, převézt a správně umístit 1013 kusů skel, z nichž bylo každé označeno vlastním kódem a povědomí o jeho pohybu se udržovalo na internetovém serveru. Lze říci, že realizace fasádního pláště Zlatého Anděla se pohybovala na hranici současných technologických možností. Nejen architektonickým návrhem, nýbrž i úspěšnou realizací originálního řešení aplikace grafiky na fasády a použitím zborcených skel. Patří bezesporu mezi mimořádné stavby, které snesou srovnání se světovou špičkou.