AB Michle

AB Michle
Praha
[ 273 ]

realizace 2010
investor ČEZ Správa majetku
typ konstrukce přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav, divize 9
objem zakázky fasádního pláště 150–199 mil. Kč

Administrativní budova, jejímž investorem a uživatelem je společnost ČEZ, generálním dodavatelem byla společnost Metrostav a.s. divize 9 a generálním projektantem pak společnost di5 architekti inženýři s.r.o., je situována na pozemku v ulici Duhová, v přímém sousedství administrativních budov D2 a BBC-E.

AB Michle

Hmota budovy půdorysně i výškově navazuje na budovu D2 a zároveň svým tvarem reaguje na přilehlou rychlostní komunikaci - jižní fasáda jinak pravidelného kubického objektu se plynulou křivkou stáčí do směru, který je s touto rychlostní komunikací paralelní. Základní objem budovy protíná hmota vertikálního komunikačního jádra - betonově šedý kubus s celoprosklenými čely. Fasáda objektu je tvořena kombinací prosklených ploch a obkladu z hliníkového plechu antracitové barvy. Před jižní a východní částí je předsazena stínící konstrukce s vodorovnými hliníkovými lamelami, zdůrazňující zakřivení jižní fasády a opticky působící jako ochranný štít směrem k rychlostní komunikaci.

AB Michle

Budova má tři podzemní a šest nadzemních podlaží, z nichž nejvyšší je řešeno jako ustupující. Objekt obsahuje cca 3100 m2 kancelářských ploch a celkem 89 parkovacích míst v podzemních podlažích objektu a v parteru. Hlavní konstrukční prvky budovy, bíle lazurované železobetonové stropní desky a železobetonové sloupy, se ve své pohledové formě uplatňují i v interiérech. Objekt je navržen s důrazem na optimalizaci kvality vnitřního prostředí ve vazbě na ekonomickou náročnost provozu budovy. Budova je maximálně chráněna proti působení tepelného záření od oslunění.

AB Michle

Sipral se na realizaci projektu podílel dodávkou a montáží následujících konstrukcí: pásová okna – moduly se vsazenými okny, jejich meziparapetní obklady z hliníkového plechu, rastrové fasády na terase v 6.NP se vsazenými okny a dveřmi, rastrové fasády schodiště a výtahové šachty, strukturální fasády 1. PP – vstupy s automatickými a manuálními dveřmi, vnější ocelové jednokřídlé dveře s požární odolností, pevně zasklený střešní světlík, svislý slunolam z 200 mm širokých hliníkových křídel a pochozí pororošt, vnější stínění z 80 mm širokých hliníkových lamel v 6.NP, vnitřní 25 mm žaluzie na pásových oknech, oplechování atiky hliníkovým plechem a kontaktní zateplení s omítkou.

Vzhledem k velmi omezené možnosti skladování přímo v místě stavby bylo největším úskalím při realizaci projektu zejména nastavení logistiky pro zásobování. To se podařilo vyřešit díky aplikaci logistického konceptu známého spíše z automobilového průmyslu pod pojmem „just in time“, kdy byl pro plánování výroby modulů a následnou dopravu na místo montáže, zejména modulové fasády, ale i ostatního materiálu, použit Sipralem vyvinutý a osvědčený systém „trace and tracking“. Velice náročné bylo rovněž vzorkování všech částí dodávky a velký důraz investora jak na kvalitu použitých materiálů, tak na provedení montážních prací při realizaci samotné, dále pak velmi přísná „optika“ při posuzování vad a nedodělků při předávání díla. Výsledné dílo se tak může pyšnit vysokým standardem, který odpovídá současným požadavkům na trvalou udržitelnost budov.